LIST OF DONORS
 
 1. Prof. Biswanath Rath
 2. Mr.Ram Shankar Ram
 3. Mr.Sidharth ranjan
 4. Mr.Kanhu Charan Behura
 5. Dr.Rajat Panigrahi
 6. Mr.Santosh Kumar Panda
 7. Mr.Ujjwal Kumar Choubey
 8. Mr.Satya Prasad Sarangi
 9. Er.Harishankar Rout
 10. Mr.Prasant Kumar Satpathy
 11. Mr. Kalyan Anand
 12. Mr.Nishikant Mohapatra
 13. Mr.Rabi narayan Dhal
 14. Adv.Ratikant Mohapatra